Avhom_1901_850_400_edited.jpg

Beleidsadvies Lokale Belastingen

 

Een kohier bevatte vroeger een overzicht van belastingplichtigen, het verschuldigde belastingbedrag, etc. We vinden het woord bijvoorbeeld terug in art. 264 van de gemeentewet van 1920: "De kohieren der hoofdelijke omslagen en andere directe plaatselijke belastingen, (...) worden door burgemeester en wethouders opgemaakt en vastgesteld door den raad. Zij behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, alvorens uitkeering te kunnen erlangen."